Main Content

本页采用了机器翻译。点击此处可查看英文原文。

getTestCaseResults

类: sltest.testmanager.ResultSet
命名空间: sltest.testmanager

获取测试用例结果对象

语法

testCaseResultArray = getTestCaseResults(result)

说明

testCaseResultArray = getTestCaseResults(result) 获取结果集对象的直接子项测试用例结果。

输入参数

全部展开

从结果集中获取测试用例结果,指定为 sltest.testmanager.ResultSet 对象。

输出参量

全部展开

测试用例结果,以 sltest.testmanager.TestCaseResult 对象数组的形式返回。该函数返回结果集对象的直接子对象。

示例

全部展开

假设您已经打开了一个模型,并且在测试管理器中打开了它的测试文件。运行测试后,在结果集中获取测试文件、其测试套件、以及测试用例结果。

resultset = sltest.testmanager.run;

testFileResultArray = getTestFileResults(resultset);
testSuiteResultArray = getTestSuiteResults(resultset);
testCaseResultArray = getTestCaseResults(resultset);

版本历史记录

在 R2015a 中推出