Main Content

本页的翻译已过时。点击此处可查看最新英文版本。

将元胞添加到元胞数组

此示例演示了如何将元胞添加到元胞数组。

创建一个 1×3 元胞数组。

C = {1, 2, 3}
C=1×3 cell array
  {[1]}  {[2]}  {[3]}

将数据分配给当前维度之外的元胞。MATLAB® 将元胞数组扩展到包括指定下标的矩形。任何中间元胞都包含空数组。

C{4,4} = 44
C=4×4 cell array
  {[    1]}  {[    2]}  {[    3]}  {0x0 double}
  {0x0 double}  {0x0 double}  {0x0 double}  {0x0 double}
  {0x0 double}  {0x0 double}  {0x0 double}  {0x0 double}
  {0x0 double}  {0x0 double}  {0x0 double}  {[   44]}

通过将一个空数组指定为元胞的内容来添加元胞而不指定值。C 现在是一个 5×5 元胞数组。

C{5,5} = []
C=5×5 cell array
 Columns 1 through 4

  {[    1]}  {[    2]}  {[    3]}  {0x0 double}
  {0x0 double}  {0x0 double}  {0x0 double}  {0x0 double}
  {0x0 double}  {0x0 double}  {0x0 double}  {0x0 double}
  {0x0 double}  {0x0 double}  {0x0 double}  {[   44]}
  {0x0 double}  {0x0 double}  {0x0 double}  {0x0 double}

 Column 5

  {0x0 double}
  {0x0 double}
  {0x0 double}
  {0x0 double}
  {0x0 double}

相关主题