Voľný pád

版本 1.0.0.0 (169.2 KB) 作者: Martin Foltin
Experimentálne určenie tiažového zrýchlenia g.

95.0 次下载

更新时间 2016/10/29

查看许可证

Výpočet gravitačného zrýchlenia pomocou videozáznamu. Experiment je založený na tom, že sa zosníma voľný pád kamerou. V zábere je potrebné mať aj stopky (presnosť 1/100s). Analýzou videozáznamu sa stanoví začiatok voľného pádu a dopad telesa. Pri známej výške je možné vypočítať tiažové zrýchlenie g (poznáme výšku a čas pádu).

引用格式

Martin Foltin (2022). Voľný pád (https://www.mathworks.com/matlabcentral/fileexchange/60001-volny-pad), MATLAB Central File Exchange. 检索来源 .

MATLAB 版本兼容性
创建方式 R2016b
兼容任何版本
平台兼容性
Windows macOS Linux

Community Treasure Hunt

Find the treasures in MATLAB Central and discover how the community can help you!

Start Hunting!